Prosiect arfaethedig

Daw'r canlynol o wefan prosiect Green GEN Towy Usk. Mae’n egluro beth yw’r cynnig.

Mae cynnig Green GEN Tywi Wysg ar gyfer llinell uwchben cylched dwbl 132kV (132,000 folt), a gefnogir ar beilonau dur, rhwng is-orsaf ar Barc Ynni Nant Mithil yn ardal Fforest Maesyfed ac is-orsaf newydd ar linell drawsyrru 400kV (400,000 folt) bresennol y National Grid ger Llandyfaelog, rhwng Caerfyrddin a Phont Abraham.

Wrth lunio ein cynlluniau, gwnaethom gymharu goblygiadau amgylcheddol, technegol a chost 11 opsiwn cysylltu posibl. Yn dilyn y gwaith hwn, pennwyd y byddai cysylltu Parc Ynni Nant Mithil â’r grid cenedlaethol yn ardal Caerfyrddin yn debygol o fod yr ateb mwyaf priodol i fwrw ymlaen ag ef ar gyfer astudiaethau llwybro ac ymgynghori manylach.

Bydd y llinell uwchben 132kV newydd yn cael ei chludo ar beilonau dellt dur. Mae angen i ni ddefnyddio peilonau dur oherwydd bydd dwy gylched (tair set o wifrau ar ddwy ochr y peilonau), sy’n cludo mwy o bŵer nag y gellir ei gludo’n ddiogel ar un llinell o bolion pren. Bydd gan bob peilon dair braich ar bob ochr, a bydd gan bob braich set o wifrau – a elwir yn ddargludyddion.

Uchder safonol peilon 132kv yw 27m. Mae’r pellter cyfartalog rhwng peilonau, neu ‘hyd rhychwant’, oddeutu 250m. Mae modd cynyddu neu leihau union uchder y peilonau a’r hydoedd yn dibynnu ar y tir maen nhw’n ei groesi, neu rwystrau fel nentydd ac afonydd.

Gan weithio gyda’n hymgynghorwyr amgylcheddol, gwnaethom nodi coridorau o dir y gellid eu defnyddio i osod llwybr llinell uwchben, gan edrych ar sut y gallai pob un effeithio ar gymunedau lleol, y dirwedd, golygfeydd lleol, bioamrywiaeth, coedwigaeth a threftadaeth ddiwylliannol, perygl llifogydd a defnyddiau tir eraill.

Yna dewiswyd coridor sy’n cael ei ffafrio gennym ar gyfer Green GEN Tywi Wysg a nodi opsiynau llwybr posibl oddi mewn iddo. Yn dilyn rhagor o ymchwil, rydyn ni wedi dewis llwybr sy’n cael ei ffafrio yn y coridor hwnnw ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r llwybr sy’n cael ei ffafrio gennym yn osgoi ac yn ceisio lleihau’r effeithiau posibl ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a thirweddau sensitif eraill, ac mae angen cyn lleied â phosibl o seilwaith newydd.

Credwn fod y llwybr hwn yn sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng ein gofynion technegol ac yn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd a’r bobl sy’n byw, yn gweithio ac yn mwynhau treulio eu hamser yn yr ardal.

Gwyddom y gall seilwaith newydd amharu ar gymunedau. Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i darfu cyn lleied â phosibl ar yr amgylchedd a’r rheini sy’n byw, yn gweithio ac yn mwynhau gweithgareddau hamdden yn agos at ein cynigion.

Mae rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni wedi nodi’r llwybr rydyn ni’n ei ffafrio, a’r opsiynau eraill roedden ni wedi’u hystyried ar gael yn ein Dogfen Llwybro ac Ymgynghori a’n Hadroddiad Strategaeth Cysylltiad Grid. 


Cliciwch yma am fap rhyngweithiol (yn agor ar wefan Green GEN Tywi Wysg)

photo from In Your Area


Mae'r cysyniad o ddibynnu ar geblau dros y tir gan ddefnyddio peilonau yn ddiffygiol. Os bydd angen cyswllt o’r fath, yna mae yna gonsensws cryf y dylid gosod y ceblau o dan y ddaear, ni waeth beth fo’r gost ychwanegol. Fodd bynnag, yr opsiwn gorau i’r wlad gyrraedd ei thargedau Sero Net fyddai lleoli’r ffynhonnell ynni gwyrdd yn nes at y safle lle byddai'n cysylltu â'r grid.

Nid yw hwn yn brosiect 'i Gymru' ac ni ddylid ei gyflwyno felly. Mae llenyddiaeth Green GEN Cymru/Bute Energy sy’n cyfiawnhau’r llwybr peilonau o Nant Mithil i Landyfaelog, yn awgrymu mai prosiect gwyrdd i Gymru yw hwn. Fodd bynnag, byddai’r trydan a gynhyrchir yn cael ei fwydo i Grid Cenedlaethol y DU, felly nid yw’n fater o gynhyrchu ynni yng Nghymru er budd Cymru. Mae Cymru eisoes yn cynhyrchu tua dwywaith cymaint o drydan ag y mae'n ei ddefnyddio.

Felly, rydym yn dweud NA wrth gynigion Green GEN Cymru/Bute Energy, ac yn gofyn i eraill ymuno â ni yn ein brwydr i atal ein cefn gwlad rhag cael ei ddifetha a’i niweidio am byth.